ICCHA YOGA

Algemene Voorwaarden

 

1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door ICCHA Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van ICCHA Yoga waarvan een exemplaar in de studio in te zien is.

1.2 Deelnemer: degene die een door ICCHA Yoga georganiseerde les volgt c.q. wenst te volgen bij ICCHA Yoga.

1.3 ICCHA Yoga is gevestigd te Heemstede aan de Crayenestersingel 57 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 85632481.

1.4 Rittenkaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.2.

1.5 Proef Les: een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij ICCHA Yoga.

1.6 Privéles: een les 1 op 1 afgestemd op de student.

1.7 Ademtherapie: een les 1op 1 waarbij deelnemer ademtherapie krijgt

1.8 Maandabonnement zwangerschapsyoga, deelnemers betalen per maand hun deelname aan de zwangerschapsyoga

1.9 Student: degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij ICCHA Yoga.

1.10 Website: de website van ICCHA Yoga www.iccha-yoga.com.

1.11 Les: een bij ICCHA Yoga te geven of gegeven les.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op rittenkaarten, ademtherapie, privélessen, proeflessen en zwangerschapsyoga lessen bij ICCHA Yoga. Door deelname aan een les, verklaart de student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2 ICCHA Yoga kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. ICCHA Yoga zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

3. Rittenkaarten, privéles, zwangerschapsyoga, ademtherapie en proefles

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een rittenkaart. Ook is het mogelijk om een privéles, proefles, zwangerschapsyoga les of ademtherapie te volgen.

3.2 ICCHA Yoga geeft een tienrittenkaart uit:

Deze Rittenkaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 12 weken gebruikt te worden.
3.3 PROEF LES

Dit is een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij ICCHA Yoga, anders dan op basis van een rittenkaart.

3.3 Een rittenkaart wordt automatisch verlengd.

3.4 Privéles; dit is een les 1 op 1 Saswitha yoga, ademtherapie, of zwangerschapsyoga les afgestemd op de student.

3.5 Zwangerschapsyoga wordt betaald per maand, en dient voor elke 1e van de maand op de rekening van ICCHA yoga bijgeschreven te zijn.

3.4 De periode dat ICCHA Yoga is gesloten en, in overleg de vakantieperiode van de student, wordt bij de geldigheidsduur van een rittenkaart opgeteld.

3.5 Rittenkaarten zijn niet overdraagbaar en niet restitueerbaar.

 

4. Deelname lessen

4.1 De lessen worden door de studenten gevolgd volgens vaste lesuren op het rooster. Een student dient zich aan te melden voor een bepaalde les op het rooster.

4.2 Alleen in overleg is het mogelijk om de lessen via een niet van tevoren vastgesteld schema te volgen. Het aanmelden en volgen van lessen kan dan alleen geschieden na aanmelding en in overleg.

4.3 Een student die is aangemeld voor een les, kan deze les tot 12 uur van tevoren kosteloos annuleren. Dit kan per WhatsApp naar 06 – 53503984. Niet bezochte en niet tijdig geannuleerde lessen worden in rekening gebracht.

 

5. Betaling en Prijswijziging

5.1 Een 10-rittenkaart, proefles, privéles, ademtherapie of zwangerschapsyoga abonnement/les moet voorafgaand betaald worden. Deze bedragen dienen per bankoverschrijving of tikkie voldaan te worden.

5.2 De geldende prijzen voor de rittenkaart, proefles, privéles, ademtherapie of zwangerschapsyoga staan altijd op de website. ICCHA Yoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de rittenkaart, proefles, privéles, ademtherapie of zwangerschapsyoga en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website, en/of per e-mail of WhatsApp.

 

6. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. ICCHA Yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door een vermelding op de website en/of per e-mail.

6.2 ICCHA Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde lessen te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

6.3 ICCHA Yoga behoudt zich het recht om voor bepaalde periode de studio te sluiten.

 

7. Beëindiging en opschorting rittenkaart

7.1 De student kan de automatische verlenging van een rittenkaart altijd beëindigen. Opzegging dient uiterlijk 2 lessen voordat de rittenkaart vol is te gebeuren, dit kan per email naar info@iccha-yoga.com. De opzegging is definitief wanneer de student van ICCHA Yoga een email ontvangt die aangeeft dat de opzegging is ontvangen. Bij een niet tijdige beëindiging wordt er € 10,- administratie kosten in rekening gebracht.

7.2 Er vindt geen restitutie van niet genoten lessen plaats.

7.3 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de student de rittenkaart voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij ICCHA Yoga en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@iccha-yoga.com

 

8. Huisregels

8.1 Alle studenten moeten altijd onderstaande huisregels van ICCHA Yoga volgen:

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van ICCHA Yoga er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van ICCHA Yoga.
 • Doe je schoenen uit voordat je de studio betreedt, berg deze met tassen en jassen op in de daarvoor bestemde kasten
 • Zorg voor persoonlijke hygiëne zonder zware parfums.
 • ICCHA Yoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de student na gebruik altijd te worden schoongemaakt.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 ICCHA Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan bij, of verzorgd door, ICCHA Yoga.

9.2 ICCHA Yoga zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les. Door deelname aan een les, of verzorgd door, ICCHA Yoga, aanvaardt de student dit risico op een blessure en/of letsel. ICCHA Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent;
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de docent vóór aanvang van de les;
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op;
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar;
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen;
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn;
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.


10. Persoonsgegevens

10.1 ICCHA Yoga verzamelt persoonsgegevens van de studenten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. ICCHA Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 ICCHA Yoga gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van ICCHA Yoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Als de student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van ICCHA Yoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@iccha-yoga.com. De student is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van ICCHA Yoga gebruik kan worden gemaakt.

10.3 ICCHA Yoga geeft de persoonsgegevens van de studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een proefles, rittenkaart, privéles, ademtherapie of zwangerschapsyoga, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij ICCHA Yoga zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Haarlem.